• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Drazí bratři a sestry,

blíží se květen – čas, kdy Boží lid zvláště silně projevuje lásku a úctu Panně Marii. V tomto měsíci se tradičně modlíme doma s rodinou růženec. Omezení kvůli pandemii nás „nutí“ docenit tento rodinný rozměr také z hlediska duchovního.

Proto jsem se rozhodl vybídnout každého, aby v měsíci květnu znovu objevil krásu domácí modlitby růžence. Je možné tak činit společně, anebo jednotlivě, a podle situace se můžete rozhodnout využívat co nejlépe obě možnosti. Tak či onak tomu ovšem napomůže jedno tajemství, a tím je jednoduchost. Nejen na internetu lze najít dobré vzory, kterých se při modlitbě držet.

Vedle toho nabízím texty dvou modliteb k Panně Marii, které můžete připojit na konci růžence a které se i já budu v květnu modlit v duchovním spojení s vámi všemi. Přikládám je k tomuto listu, aby byly všem k dispozici.

Drazí bratři a sestry, budeme-li společně rozjímat Kristovu tvář srdcem Marie, naší Matky, sjednotí nás to ještě silněji jako duchovní rodinu, a tak dokážeme tento čas zkoušky překonat. Budu se modlit za vás, zvláště za ty, kdo nejvíce trpí, a vy se prosím modlete za mě. Děkuji vám a ze srdce vám žehnám.

Řím, u sv. Jana v Lateránu, 25. dubna 2020
svátek sv. Marka, evangelisty

FRANTIŠEK


První modlitba

Maria,
ty na naší cestě stále záříš
jako znamení spásy a naděje.

Svěřujeme se tobě, Uzdravení nemocných,
tobě, která ses u paty kříže
spojila s Ježíšovým utrpením
a uchovala si pevnou víru.

„Záchrano římského lidu“,
ty víš, čeho je nám zapotřebí,
a my víme, že se postaráš,
aby se tak jako v galilejské Káně
i k nám po čase zkoušky
vrátila radost a veselí.

Matko božské lásky,
pomoz nám podřizovat se Otcově vůli
a konat to, co nám řekne Ježíš.
Neboť on na sebe vzal naše utrpení
a našimi bolestmi se obtížil,
aby nás – skrze kříž –
dovedl do radosti vzkříšení.

Pod ochranu tvou se utíkáme,
svatá Boží Rodičko.
Neodmítej naše prosby v našich potřebách,
ale ode všeho nebezpečí vysvoboď nás vždycky,
Panno slavná a požehnaná!


Druhá modlitba

„Pod ochranu tvou se utíkáme, svatá Boží Rodičko.“

Za těchto dramatických okolností,
kdy celý svět podléhá utrpení a úzkosti,
se utíkáme k tobě, Matko Boží a Matko naše,
a pod tvou ochranou hledáme útočiště.

Panno Maria, obrať k nám své milosrdné oči
uprostřed této pandemie koronaviru.
Utěš ty, kdo jsou zoufalí a oplakávají své drahé
zesnulé – pohřbené často tak, že to pozůstalé ještě více zraňuje.
Buď oporou těm, které trápí nemoc jejich blízkých
a přitom jim kvůli prevenci nákazy ani nemohou být nablízku.
Naplň nadějí všechny, které trápí nejistá budoucnost
i dopady na hospodářství a zaměstnanost.

Matko Boží a Matko naše, pros za nás u Boha,
Otce milosrdenství, aby se toto veliké utrpení skončilo
a znovu nám vzešla naděje a pokoj.
Tak jako  v Káně se i nyní přimlouvej u svého božského Syna,
aby rodiny nemocných i zemřelých došly útěchy
a jejich srdce se otevřela důvěře.

Ochraňuj všechny lékaře, sestry, zdravotníky i dobrovolníky,
kteří v této nouzové situaci stojí v první linii
a pro záchranu druhých nasazují vlastní život.
Podpírej je v jejich hrdinském úsilí a dej,
ať jim nechybí síla, velkorysost a zdraví.

Buď nablízku každému, kdo dnem i nocí pečuje o nemocné,
a také kněžím, kteří se s pastýřskou starostlivostí a věrni
evangeliu snaží pomáhat všem a všechny podpírat.

Svatá Panno, osvěť mysl všech,
kdo působí ve vědeckém výzkumu,
aby dokázali najít účinná řešení, jak tento virus překonat.

Pomáhej státním představitelům, ať jednají moudře,
starostlivě a velkoryse, nabízejí pomoc všem,
kdo postrádají základní životní potřeby,
a hledají sociální i ekonomická řešení v duchu prozíravosti a solidarity.

Nejsvětější Maria, otřes svědomím lidstva,
aby ohromné prostředky investované do vývoje zbraní
a jejich nákupu sloužily raději na podporu výzkumu,
jak v budoucnosti podobným tragédiím účinně předcházet.

Milovaná Matko, dej, ať ve světě roste vědomí,
že patříme k jediné a veliké rodině
a všechny nás spojuje jedno pouto,
abychom v duchu bratrství a solidarity pomáhali přinášet úlevu do bezpočtu případů bídy a nouze.
Daruj všem pevnost ve víře, vytrvalost ve službě a stálost v modlitbě.

Maria, Potěšení zarmoucených,
obejmi všechny své soužené děti a pros Boha,
ať vztáhne svou všemohoucí ruku
a vysvobodí nás z této strašlivé pandemie,
aby se tak život vrátil ke svému obvyklému a pokojnému běhu.

Svěřujeme se tobě, která na naší cestě stále záříš jako znamení spásy a naděje,
ó milostivá, ó přívětivá, ó přesladká Panno Maria! Amen.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz