• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Do konce června 2018 má být potichoučku, bez jakékoliv informovanosti občanů nebo prostoru pro veřejnou debatu ratifikována oběma komorami Parlamentu ČR tzv. Istanbulská úmluva.

Pokud si člověk neudělá čas a nepídí se po konkrétních informacích, nedozví se, jaký závažný dopad bude mít potvrzení této Úmluvy v mnoha oblastech života v rodinách, zaměstnání, školách i úřadech.
Pod rouškou tzv. odstranění domácího násilí na ženách musejí být odstraněny tzv. genderové (čti dženderové) stereotypy ve zdravých rodinách. Tedy např. to, že žena zaujímá a plní roli matky a muž roli otce. Už to je podle genderu nedovolený stereotyp, který má za následek tzv. domácí násilí. Z toho plyne, že zdravá rodina, která na tomto tzv. “stereotypním pojímání rolí mužů a žen” funguje, bude dodržováním Istanbulské úmluvy postavena mimo zákon!

Další praktické dopady Istanbulské úmluvy:

 • speciální sociální služby se budou moci vloupat do domů a na bázi “prevence” budou brát děti z rodin, školek a škol jen proto, že děti užívají výrazy táta, máma, a ne rodič I a rodič II, jak je tomu např. už nyní ve Finsku nebo Norsku.
 • gender ideologie zavádí tzv. práva, podle kterých má dítě “právo” si určit, zda je chlapcem, nebo dívkou.
 • česká vláda vytvoří orgán zvaný GREVIO, který bude rodiče trestat za to, že dítě řekne, kým skutečně je (tedy děvčetem nebo chlapcem) a že se neřídí názvoslovím genderové ideologie.
 • školní osnovy na všech stupních vzdělání budou zavádět výuku a trénink s cílem vtělovat genderovou ideologii do myšlení a způsobů jednání dětí a mladé generace tak, aby byly vykořeněny zastaralé “stereotypy” (tedy např. to, že muž je v rodině otcem a žena matkou).
 • rodiče se nebudou smět vyjádřit a radovat se z toho, že se jim narodil chlapeček nebo holčička, ale jedině dítě – a toto “dítě” si později určí, zda je chlapcem nebo dívkou, nebo možná ještě někým jiným...?
 • dalším bodem Istanbulské úmluvy je legalizace migrace z důvodu pohlaví. Tzn. že každý migrant může požádat o azyl, pokud se označí za pronásledovaného kvůli své genderové (rodové) identitě, tedy kvůli tomu, kým se momentálně cítí být – mužem, ženou... nebo se cítí být někým ze seznamu 112 genderů, jak je uvádějí nadšení zastánci gender ideologie.

Istanbulská úmluva dokládá povinnost vyškolit a vycvičit jednotky, které budou držet nad rodinami odborný dozor, zasahovat do domácností a rozhodovat o výchově našich dětí.

Podepište co nejdříve petici proti ratifikaci této genderové totalitní ideologie, která napadá a chce rozvrátit řád daný Stvořitelem!

ico sm pdf Průvodní text k petici

K Istanbulské úmluvě se již před časem vyjádřili čeští a moravští biskupové.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz