• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

Aktuality

(Čteno v ohláškách po mši svaté o 3. neděli v mezidobí.)

Arcibiskup Jan Graubner vyzývá zájemce o kněžské povolání k přihláškám do Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci. Podrobnosti jsou v přiloženém dokumentu:

ico sm pdf Přihlášky do Arcibiskupského kněžského semináře

Bůh se o tebe postará... i na cestách.

Vyprávění z pěší poutě do Assisi – Camino di Francesco

Kdy: 24. 1. 2020, 19:30

Kde: fara v Konici

Duchovní záštita o. Mariusz (kaplan pro mládež)

Plakát EXIT bez EXITU

Chvála Kristu.

Děkujeme Vám Otče za spolupráci na letošní Tříkrálové sbírce. Děkujeme také farníkům a v neposlední řadě všem dobrovolníkům - koledníkům, kteří rozdávali radost a požehnání. Velmi si veškeré pomoci vážíme a děkujeme. Upřímné Pán Bůh zaplať.

tks 2020 logo

V Konickém regionu proběhne tradiční Tříkrálová sbírka ve dnech 10. až 12. ledna 2020.

Sbírka bude zahájena Mší svatou s požehnáním koledníkům v pátek 10. ledna 2020 v 18:00 v Konickém farním kostele. Hlavním dnem koledy bude sobota 11. 1. 2020.

V roce 2020 je obecným účelem Tříkrálové sbírky:

Pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla.

Sbírka svou šíří a zaměřením je důkazem solidarity ve společnosti, prostředkem pro sdílení odpovědnosti, nezávisle a pružně reagovat na potřeby lidí potřebných a lidí v nouzi.

29. 12. 2019, kostel sv. Jakuba, Velký Újezd. Podrobnosti na plakátu.

vanocni koncert 2019 konice nahled

Do krátkých dní, temných rán a večerů adventní doby nám zaznívají slova proroka Izaiáše, abychom se oblékli do výzbroje světla a kráčeli v Hospodinově světle po jeho stezkách (srov Iz 2, 1.5), protože brzy přijde Spasitel, který nás zachrání z temnoty našich hříchů.

Čteno při bohoslužbách o 33. neděli (17. 11. 2019).


Drazí bratři a sestry,

k základní struktuře katolické církve patří biskupství a farnosti, nebo také řehole a hnutí či spolky, které mají církevní schválení, ale prostor církve je otevřený i pro mnoho duchovních společenství, která jsou součástí farností. Důležitým znakem zdravého společenství je jednota s místní i světovou církví. Pokud se nějaké společenství od církve odtrhne nebo se prohlásí za samostatnou církev, stává se schizmatickým. Kdo se aktivně zapojuje do života schizmatického společenství, je automaticky exkomunikován, to znamená: dokud se nezřekne schizmatu, nemůže platně přijímat rozhřešení ve svátosti smíření a nemůže hodně přijímat svátost eucharistie, která je výrazem hlubokého sjednocení s církví. Protože v naší diecézi působí několik takových nových církví, upozorňuji všechny věřící, že žádný člověk nemůže být ve dvou církvích zároveň.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800