• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Stalo se

Tříkrálová sbírka Charity Konice proběhla 5. ledna 2019.

Celkový výsledek sbírky je 575 843 Kč.

Podrobné informace, všetně srovnání s předchozími roky, jsou v přiloženém souboru:

ico sm pdf Výsledek Tříkrálové sbírky Charity Konice 2019

Charita Konice děkuje všem, kteří se na Tříkrálové sbírce podíleli nejen darem,
ale i pomocí při organizaci a vlastní koledě. Všem upřímné Pán Bůh zaplať.


Děkujeme farníkům a v neposlední řadě všem dobrovolníkům-koledníkům, kteří v zimní nepohodě vyšli do ulic a rozdávali radost a požehnání. Velmi si veškeré pomoci vážíme a děkujeme. Upřímné Pán Bůh zaplať.

Letošní sbírka dopadla v konickém regionu výborně organizačně i svým výsledkem. Jako každý rok bude významným zdrojem naší činnosti, tj. pomoci těm, kteří si sami pomoci nemohou nebo neumějí. Vždyť i Kristus vyzýval k pomoci těm nejmenším a nejubožejším.

Tak jako v loňském roce, kdy jsme ze sbírky podpořili zejména terénní pečovatelskou službu a domácí zdravotní a hospicovou službu, plánujeme i v letošním roce podpořit služby a pomoc nejpotřebnějším. Již nyní se rozjednává přímá pomoc další rodině po požáru domu a podpora domácí hospicové péče. Budeme-li úspěšní, použijeme větší část výnosu také jako finanční spoluúčast v domově pro seniory. Bez Tříkrálové sbírky a její podpory bychom nic z toho realizovat nemohli.

Marek Navrátil, ředitel Charity Konice
Naděžda Páleníková, koordinátorka sbírky
Svatava Grulichová, koordinátorka sbírky

Farní zájezd do Jižních Čech proběhl od 19. do 22. srpna. Odjezd byl v neděli po poledni z konického autobusového nádraží, v podvečer jsme byli na místě ubytování - v jihočeském Velešíně.

Program:

 • Pondělí
  • Otec Milan sloužil mši svatou v krásném barokním poutním kostele Panny Marie Těšitelky na Dobré Vodě u Nových Hradů. Po mši jsme si ještě vyslechli slovo sestry z řádu Rodiny Panny Marie, který působí na Dobré Vodě a v Nových Hradech.
  • Navštívili jsme hrad v Nových Hradech.
  • Prohlédli jsme si město Nové Hrady a přírodní park Terčino údolí.
 • Úterý
  • Odjezd do Českého Krumlova, v 9 h jsme měli mši svatou ve starobylém gotickém kostele sv. Víta.
  • Poté proběhla prohlídka zámku a města.
  • Odpoledne, po návratu do Velešína, jsme se osvěžili na místním koupališti.
 • Středa
  • Den našeho návratu. Před odjezdem jsme slavili mši svatou v kostele sv. Václava ve Velešíně. S otcem Milanem mši koncelebroval správce velešínské farnosti.
  • Cesta domů vedla přes Rakousko, kde jsme navštívili klášter v Melku - barokní perlu na Dunaji.
  • Do Konice jsme dorazili ve 20 h.

fofo ico Fotografie z farního zájezdu 2018

Dne 10. června 2018 přijalo v konickém kostele Narození Panny Marie devět dětí poprvé Ježíše Krista.

fofo ico Fotografie z Prvního svatého přijímání 2018

Slavnost Těla a Krve Páně jsme letos v naší farnosti slavili 3. června 2018.

fofo ico Fotografie z Božího Těla 2018

Významnou součástí slavení mše svaté, ale i při jiných náboženských obřadech, je čtení Božího slova. Tuto službu může vykonávat jak lektor z řad duchovenstva, tak také někdo z laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje určitou interpretační schopnost a dovednost při práci s textem, proto je v Arcibiskupství olomouckém podpoře lektorů a jejich přípravě věnována pozornost.

V sobotu 27. ledna proběhl v KD Jesenec tradiční, letos 25., Ples farníků.

fofo ico Fotografie z Plesu farníků 2018

V neděli 31. prosince proběhlo v kostele Narození Panny Marie vánoční pásmo. Ve vánoční scénce Bonifác účinkovala mládež ze spolča BETA, koledy a další písně zazpívala schola Skřivánci.

fofo ico Fotografie z vánočního pásma 2017

Dne 23. září 2017 udělil arcibiskup olomoucký a metropolita moravský Mons. Jan Graubner v kostele Narození Panny Marie v Konici 19 biřmovancům svátost biřmování.

fofo ico Fotografie z biřmování 2017

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz