• 1

  Description slide 1

 • 2

  Description slide 2

 • 3

  Description slide 3

 • 4

  Description slide 4

Copyright 2019 - Římskokatolická farnost Konice

Významnou součástí slavení mše svaté, ale i při jiných náboženských obřadech, je čtení Božího slova. Tuto službu může vykonávat jak lektor z řad duchovenstva, tak také někdo z laiků. Služba lektora Božího slova vyžaduje určitou interpretační schopnost a dovednost při práci s textem, proto je v Arcibiskupství olomouckém podpoře lektorů a jejich přípravě věnována pozornost.

Od roku 2003 je realizován kurs „čtení Božího slova při liturgii“, který je otevřený pro všechny, kdo se zamýšlejí této službě věnovat, stejně jako pro již aktivní lektory, kteří zde mohou získat novou inspiraci. Dosud kursem prošlo již více než 2000 účastníků z mnoha děkanátů olomouckého arcibiskupství a v období ledna až dubna letošního roku byl další cyklus tohoto kursu pořádán také pro lektory z farností konického děkanátu. Po čtyři sobotní dopoledne se na faře v Luké scházelo několik desítek účastníků všech věkových skupin, různých profesí, s odlišnou zkušeností s lektorskou činností. Pro účastníky byla velmi povzbuzující také přítomnost duchovních otců z jejich farností a jednotlivá setkání byla zahájena a zakončována společnou modlitbou.

První setkání bylo věnováno Písmu svatému a vedl jej významný český biblista a překladatel doc. Petr Chalupa, Th.D., který působí také na Cyrilometodějské teologické fakultě v Olomouci. Velmi srozumitelným způsobem poskytl pohled na Bibli jako celek, představil způsob jejího členění, ozřejmil, jak se v textu orientovat a poukázal na zvláštnosti jednotlivých částí Bible, které mohou být lektorovi nápomocné pro porozumění významu úryvku textu čteného při liturgii. Na závěr setkání se rozpoutala živá diskuse o některých novějších překladech textů Písma svatého.

Druhé a třetí setkání vedla MgA. Martina Pavlíková, absolventka oboru herectví na JAMU, která dříve v herecké profesi působila. Jako zkušený hlasový profesionál účastníky kursu nejprve velmi živou formou s mnoha praktickými příklady seznámila se zvukovou podobou českého jazyka, s pravidly spisovné výslovnosti a hlasovou a mluvní technikou. Následně pak lektoři absolvovali „praktickou přípravu“ přímo v prostorách kostela, při které jim paní Pavlíková pomáhala, jak čtení z Písma svatého zvládnout co nejlépe a vyvarovat se obvyklých chyb mluvené řeči – s citlivým přihlédnutím ke zkušenostem každého z nich.

Poslední setkání vedl emeritní biskup Mons. Josef Hrdlička, který od počátku přípravu lektorů v Arcibiskupství olomouckém podporoval, a z jehož podnětu také kurs pro lektory vznikl. Ve své přednášce poukázal na duchovní rozměr lektorské služby, zodpovědnost lektora při předávání Božího slova, ale také na přínos pro samotného lektora. Přednášku oživil řadou zajímavých zážitků spojených se čtením Písma svatého, s nimiž se za dobu svého dlouholetého působení setkal.

Kurs byl završen mší svatou, kterou sloužil Mons. Hrdlička spolu s dalšími kněžími děkanátu, na závěr pak lektoři obdrželi osvědčení. Účast na kursu je obohacující pro všechny, ať už mají mnohaleté lektorské zkušenosti a práci s mluveným slovem se třeba profesně věnují nebo s lektorskou službou začínají, popřípadě ji teprve zvažují. Velké poděkování pak patří otci Norbertu Hnátkovi a farníkům z Luké za laskavé přijetí na jejich faře a pohostinnost.

Na závěr úryvek z malé brožurky otce Hrdličky „Vezmi a čti“, kterou pro lektory Božího slova sestavil:
„Lektor je ten, kdo čte toto Boží slovo v liturgii. Nemluví za sebe, není to jeho osobní sdělení, stává se v té chvíli, dá se bez nadsázky říci, služebníkem a mluvčím samého Boha. … Posluchač snadno pozná, zda lektor sám ví, co čte, zda se na svůj úkol připravil, zda je textem sám osloven a odpovědně zaujat“.

Kateřina a Jan Kubalčíkovi, účastníci kursu

(Vyšlo v červnovém farním zpravodaji.)

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz