Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Koničtí farníci z přifařených vesnic přicházeli každou neděli a v zasvěcené svátky do farního kostela na bohoslužby, rádi přišli i na mimořádné církevní slavnosti. Přesto si i v místě svého bydliště budovali alespoň malé kaple, aby se v nich mohli společně modlit a zpívat při pobožnostech, aby i v jejich vesnici mohla být několikrát do roka sloužena mše svatá. Alespoň malý zvon na vížce kaple jim připomínal důležité denní hodiny a vyzýval je, aby přerušili práci a trochu času věnovali modlitbě Anděl Páně. Všem obyvatelům vesnice předal svým zvoněním umíráček smutnou zprávu, že zemřel člověk, který žil v jejich blízkosti, a vyzval je k modlitbě za spásu jeho duše. Kapli a s ní celou vesnici svěřili do ochrany světce, kterého měli ve zvláštní úctě a byl jim blízký.

Březsko

kaple brezsko 01 tnkaple brezsko 03 tnkaple brezsko 02 tn

Kaple sv. Cyrila a Metoděje byla ve Březsku postavena v září 1875. Původně v ní byl umístěn oltářní obraz Loučení svatého Cyrila s bratrem sv. Metodem před smrtí v Římě od akademického malíře Františka Tocháčka z Olomouce. V kapli bylo povoleno sloužit každým rokem dvě mše svaté – jednu v oktávě sv. Jana Nepomuckého, druhou v oktávě sv. Cyrila a Metoděje. V roce 1888 v březské kapli sloužil mši svatou novokněz Richard Antl

Ochoz

V Ochozi byl základní kámen ke stavbě nové kaple položen 16. července 1883. Kaple byla dostavěna v roce 1884 na místě, kde dříve stála dřevěná zvonice. Akademický malíř Tocháček, jenž bydlel tehdy na faře v Bohuslavicích, namaloval do ochozské kaple obraz sv. Václava. Protože tehdejší představenstvo obce žádalo odklad svěcení kaple na vhodnější dobu, došlo nakonec k tomu, že se na posvěcení kaple zapomnělo a kaple byla svěcena po 41 letech od dokončení – 26. prosince 1925. Před svěcením kaple byly do antependia uloženy ostatky sv. Pavla a sv. Teodora, které zakoupil od konzistoře a dovezl místní rodák P. Jan Pospíšil, farář ve výslužbě. Ten také vykonal svěcení kaple za asistence konického faráře P. Františka Bílka. Rovněž byl vyžádán mešní indult, podle kterého mohly být v kapli slouženy ročně ve všední dny dvě mše svaté, a to na svátek sv. Anny a sv. Václava. V říjnu 1928 byl do kaple v Ochozi posvěcen malý zvon.

Budětsko

V Budětsku dala k 50. výročí panování císaře a krále Františka Josefa I. postavit kapli v roce 1898 paní Anna Milerová, jež založila také fond s obnosem sto zlatých, aby mohla být kaple udržována v dobrém stavu. Kaple byla dostavěna 25. července 1899. Mešním indultem bylo povoleno konání bohoslužeb čtyřikrát v roce ve všední dny.

Runářov

Zděná kaple v Runářově, zasvěcená sv. Anně, s dřevěnou zvonicí byla vybudována v roce 1901 na místě původní dřevěné zvonice z roku 1736.

Křemenec

V Křemenci je zvonice, která byla postavena pravděpodobně v roce 1739. Svěcení nového zvonu, jenž si místní občané sami zakoupili, konalo se 3. prosince 1922.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800