Copyright 2024 - Římskokatolická farnost Konice

Seznam článků

Farní kostel v Konici je orientovaná jednolodní stavba s trojboce uzavřeným presbytářem, k jehož severní straně přiléhá objekt staré sakristie a na jihu sakristie nová. U severní a jižní zdi lodi stojí dvě čtyřboké kaple, v západním průčelí kostela je situována čtyřboká věž.

Kde stával první kostel a kdy byl vystavěn, není známo. Ze zmínky o patronátě z roku 1379 můžeme usuzovat pouze na jeho existenci. Pravděpodobně stál na místě nynějšího kostela, hřbitov u kostela se mohl, vzhledem k členitosti terénu, rozkládat jen východním a severovýchodním směrem. V roce 1556 byla dokončena stavba nebo významná rekonstrukce kostela, kterou započal Zikmund Helt z Kementu patrně pod vlivem své manželky Aleny Konické ze Švábenic, jež ovšem 2. dubna 1554 zemřela. Svědčí o tom rytý nápis na obdélníkové mramorové pamětní desce, osazené na epištolní straně nad původním vstupem do presbytáře, která je opatřena erby stavebníků, majitelů panství: Ke cti a chwale Božj a na pamatku Nebožce pani Alenie Konicke z Sswabenic Wierne ma(n)želce pana Zikmunda helta z Keme(n)tu na Mezřičy Krali ge ́(ho) Raddy a miistoka(n)clerr(e) R(addy):Cze ́(skeho) Y wssemu Sswabenske ́(mu) a giny(m) zde w panu Bohu odpočiwagycy(m) Tento Chra(m) Božy g(es)t sstastne dokonan Leta pane: W : D : L V I.

Pohled na kostel od jihovýchodu - kaple Nejsvětější Trojice z roku 1688 a nová sakristie z roku 1839.

Kostel v roce 1946

Kněžiště kostela bylo ve srovnání s nynějším užší a kratší, jak ukazuje zbytek obvodových zdí v otevřeném prostoru pod ním. Větší presbytář byl od základů vystavěn během rozsáhlé přestavby kostela, provedené hradiskou kanonií v letech 1702–1704. Deska, jejíž chronogram uvádí letopočet 1703 a je umístěna na evangelijní straně kněžiště nad vchodem do staré sakristie, sice tvrdí, že kostel byl vystavěn od základů z prostředků hradiských premonstrátů. Doslovně však můžeme brát tento nápis pouze v případě presbytáře a jeho severních přístavků – staré sakristie a oratoře v patře. Loď, limitovanou ze západu situováním věže a ze severu a jihu nedávno vystavěnými kaplemi, nebylo možno nijak výrazně dispozičně měnit.

Kostel z roku 1946

kostel 2

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800