Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

15. 3. 2020 - 22. 3. 2020


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 15. 3.      3. neděle postní

Adorační den Konice a den modliteb za bohoslovce

00:00-24:00 VÝSTAV NEJSVĚTĚJŠÍ SVÁTOSTI OLTÁŘNÍ

07:45   Za manžela, živou a + rodinu

10:45   Za + Antonína Burgeta a duše v očistci


PONDĚLÍ 16. 3.   Pondělí po 3. neděli postní

07:50   Na poděkování Pánu Bohu za všechny dary s prosbou o Boží požehnání pro celou rodinu


ÚTERÝ 17. 3.      Úterý po 3. neděli postní

Rekolekce 9:00 Votivní k sv. Janu Sarkandrovi


STŘEDA 18. 3.      Středa po 3. neděli postní

17:00   Za Karla Dostála, manželku a bratra


ČTVRTEK 19. 3.      Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

06:45   Za + Antonína Burgeta a živou a + rodinu

18:00   Za + Rostislava Koutného, manželku, syna, dceru a živou a + rodinu


PÁTEK 20. 3.      Pátek po 3. neděli postní

07:50      Za Josefa Horáka, strýce a rodiče z obou stran


SOBOTA 21. 3.      Sobota po 3. neděli postní

 


NEDĚLE 22. 3.      4. neděle postní

07:45   Za + rodiče Čeplovy, Grulichovy a bratra

10:45   Za Josefa a Ludmilu Snášelovu a + z rodiny


 • Děkanátní pouť - Olomouc (sobota 14. března) - SE NEKONÁ
  • Mše sv. na tento úmysl bude v sobotu na Skřípově; ostatní se na tento úmysl modlete doma.
 • Neděle 15. března - celodenní výstav Nejsvětější svátosti Oltářní a den modliteb za bohoslovce.
  • Adorovat se bude v zimní kapli. V kostele budou probíhat nedělní bohoslužby a odpoledne ve 14:00 pobořnost křížové cesty. Od 15 do 16 hodin bude společná adorace seniorů ze společenství Klas,
   ale i dalších, pokud se připojí. Jsou srdečně zváni.
 • STAV NOUZE
  • Všeobecné informace jsou na vývěskách a na webech arcidiecéze, farností a děkanátního centra pro rodinu.
  • Pokud budou nějaké bohoslužby, či setkání, tak jen do počtu 30 (!!!) osob.
  • Navrhuji: bohoslužby během týdne: budou se konat (pokud nebudou jiná nařízení - státní či církevní)
  • Navrhuji dát přednost těm, kteří si dali mešní úmysl, a potřebná je taky asistence (kostelník, ministranti, varhaník…)
  • Stejně tak i v neděli by byly bohoslužby v běžných časech při dodržení daných nažízení.
  • K sv. přijímání je možné přijít v závěru mše svaté, či krátce po ní, aby nedocházelo k většímu shromažďování osob.
  • V Konici bude možnost sv. přijímání i po křížové cestě a po adoraci seniorů. Jinak využijte dispenz, který umožňuje vyjímečně slavit nedělní bohoslužby při slednování bohoslužeb v médiích. Bude tak dodržena povinnost účasti na bohoslužbách o nedělích a zasvěcených svátcích.
  • K dispozici jsou modlitby pro rodinu, zvlátě, když není možné být účastný na bohoslužbách v kostele. (Modlitby rodin s dětmi i jen pro dospělé). Několik formůlářů bude k rozebrání v kostele. Jinak na našich farních webech či webu Děkanátní centra pro rodinu.

Postní příprava pro děti a dospělé:

„Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.“ (Mt 5,6)

Co můžeme udělat pro to, abychom se mezi takové lidi mohli počítat i my?

Papež František vysvětluje, že nám v první řadě má jít „o spravedlnost pro chudé a slabé“, a také o „věrnost Boží vůli v celém životě“ (srov. Gaudete et exsultate, čl. 79). Když nám záleží na druhých – snažíme se pomáhat svým bližním, nejsme lhostejní k utrpení a hájíme pravdu – tehdy toužíme po pravé spravedlnosti. Ježíš, Boží Syn, nás ujišťuje, že tato naše touha dojde naplnění. On se o to zasloužil svou smrtí na kříži a svým vzkříšením. V tomto týdnu se tedy zvlášť věnujme tomu, abychom ve světě rozšiřovali Boží spravedlnost.

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz