Copyright 2021 - Římskokatolická farnost Konice

5. 4. 2020 - 12. 4. 2020

Květná neděle

Jak bude probíhat duchovní správa a liturgická služba ve Svatém týdnu a v nadcházejících období.

„Všeobecná církev se ocitla v mimořádné situaci. Poprvé za mnoho staletí bude papež slavit bohoslužby Svatého týdne bez účasti věřících.
S velkou vírou v Boží přítomnost, veden zodpovědností za zdraví a život věřících a celé společnosti, s odkazem na dřívější dokumenty a nařízení sděluji… „
…píše o. arcibiskup Jan v Rozhodnutí olomouckého arcibiskupa k duchovní správě a liturgické službě běhen nadcházejících dnů.

A my s těchto nařízení vycházíme a podle toho se zařídíme:

„Od začátku zákazu veřejných bohoslužeb je v platnosti dispens od účasti na nedělní mši svaté platný až do odvolání. Velmi vás povzbuzuji k tomu, abyste se účastnili mše svaté, pobožností a duchovních programů skrze televizní, rádiové a internetové přenosy. S ohledem na aktuální nařízení Ministerstva zdravotnictví, veden pastýřskou péčí o zdraví věřících a kněží, nařizuji až do odvolání sloužení všech mší svatých a velikonočního Tridua bez účasti věřících, pouze s nutnou asistencí.“ (o.a.Jan)

I nadále, jako doposud, nebudou (do odvolání) slouženy mše sv. s účastí věřících.

Věřící mohou sledovat bohoslužby v médiích (jejich počet byl v současné době rozšířen) či si vykonat „bohoslužbu slova“ doma, s duchovním sv. přijímáním.

Materiály jsou na webech farností.

Zde jsou videa určená pro prožití v domácnosti k Velikonočnímu třídenní:
https://www.youtube.com/watch?v=Ugx7gVWfQvs
https://www.youtube.com/watch?v=v0Pg5N9Dk_U
https://www.youtube.com/watch?v=ogUs-eVDnq0
https://www.youtube.com/watch?v=JqflcxaSrzs

Je vykonávaná individuální duchovní služba.

Svátost smíření a pokání nebude udělována při hromadné velikonoční zpovědi, jak bývá zvykem. Jen ve výjimečných situacích, kdy to žádá pastorační péče, bude dána příležitost přijmout svátost pokání a smíření těm věřícím, kteří o ni osobně požádají. Předem je třeba se s knězem telefonicky domluvit.

Po ukončení mimořádných opatření bude dáma příležitost ke svátosti smíření všem a bude příležitost ke svatému přijímání v rámci poděkování za překonání nemoci (velikonoční zpověď se tedy přesune na dobu pozdější).

Návštěvy nemocných v domácnosti jsou možné na základě pozvání. (Hromadně, jako na 1. pátek se návštěvy v domácnostech nekonají). V ohrožení života je na místě pozvat kněze, aby nemocného zaopatřil svátostmi, zvláště podal viatikum (pokrm na cestu) – svaté přijímání.

Svaté přijímání

Výklad třetího církevního přikázání („Přijmout Svátost oltářní aspoň ve velikonoční době“) říká, že se jedná o časové období od Popeleční středy do Slavnosti Seslání Ducha Svatého. Vzhledem k současné situaci jsou věřící naléhavě povzbuzováni k duchovnímu svatému přijímání, kterému má předcházet kající úkon a dokonalá lítost (text viz. výše). Nové příležitosti ke zpovědi a splnění přikázání přijmout sv. přijímání v době velikonoční budou pro všechny po ukončení pandemie.

Svatý týden

Všechny bohoslužby budou slaveny bez účasti věřících.
Je možnost sledovat tyto bohoslužby v médiích, použít pro Velikonoční třídenní videa - viz. výše uvedené odkazy či uspořádat domácí bohoslužbu např. podle přílohy: Domácí liturgie Velikonočního třídenní - Pomůcka pro slavení domácí liturgie v době mimořádného slavení Velikonoc 2020.

Květná neděle.
Požehnané ratolesti budou k rozebrání v otevřeném kostele (otevřeném v tom kterém kostele podle možností). Pokladničky postní almužny se přinesou až na první veřejnou bohoslužbu.

Zelený čtvrtek
Missa Chrismatis s posvěcením olejů se v katedrále bude konat bez účasti věřících v 8,30. (Připravujeme přenos této bohoslužby).
Ve farnosti bude sloužena mše svatá bez účasti lidu. – Při sledování
bohoslužeb v televizi je vhodné přijetí duchovního sv. přijímání.

Velký pátek
Během Velkopáteční bohoslužby se do přímluv vloží zvláštní úmysl pro toto období epidemie (v příloze je uveden jeho text, pro použití při domácích bohoslužbách).
Letos nebude připraven Boží hrob ani soukromé uctívání Kříže, jak bývá u Božího hrobu. Každý věřící ať si uspořádá adoraci Kříže ve svých domovech.

Bílá sobota
Bude otevřený kostel – chodbička u zákristie a v odpoledních hodinách ( 14 – 17 ) k osobní modlitbě (za dodržení opatření v době pandemie!!!). Sbírka na Boží hrob se ruší.

Velikonoční vigilie
Ve večerních hodinách bez účasti věřících. Při domácí bohoslužbě obnovte své křestní sliby.

Boží hod velikonoční
Ruší se tradiční obřady požehnání velikonočních pokrmů. Místo toho je možné vykonat obřad požehnání pokrmů doma například před velikonoční snídaní či obědem (text viz. příloha).
Sbírka na kněžský seminář se ruší.


„Duchovní svatá zpověď“
Většina z vás, praktikujících katolických křesťanů nebudete moci ani nyní o Velikonocích se účastnit osobně mše svaté, přijmout svaté přijímání a vykonat osobní a úplnou svátost smíření.
1. Od povinnosti účastnit se mše sv. osobně, přijmout svaté přijímání platí udělení dispense s doporučením účasti přes internet či sdělovací prostředky a se účastnit mše sv. a přijmout svaté přijímání duchovně.
2. Osobní a úplná (tedy platná) svátost smíření - není jakkoliv možné přes internet, apod. Zde platí jen vzbuzení dokonalé lítosti – tak, jako při nebezpečí smrti, když jsem ve stavu odloučení skrze vědomě a dobrovolně vykonaný vážný skutek - těžký hřích.
Pro toho, kdo tak chce vykonat - tedy vzbudit dokonalou lítost a cítí, že by mu pomohla vhodná modlitba, se nabízí tento postup: - vykonat si předem dobrou přípravu při zpytování svědomí. Tak, jak má být vždy před vlastní svatou zpovědí. Je možné si i poznamenat, pokud jsme tak zvyklí, - zvolit si vhodný čas ve spojení s modlitbou nebo po sledování mše sv. z obrazovky a zůstat sami v tichu kdekoliv doma před křížem, - formou vyznání, tak jako konáme při běžné svaté zpovědi před knězem, tak před křížem vyznat tiše, ale zřetelně a jasně své hříchy PAK VLASTNÍMI SLOVY NEBO I TAKTO VZBUDIT DOKONALOU LÍTOST:

Pane Ježíši, protože nyní nemohu přijmout svátost smíření osobně skrze řádně ustanoveného tvého služebníka kněze, toužím vzbudit dokonalou lítost nad svými hříchy, prosit tě o odpuštění s pevným a neměnným předsevzetím, že co nejdříve, nejpozději však do 1 měsíce, když mi bude umožněné přijít ke knězi ke svátosti smíření se mu vyznám zpětně ze všech těžkých (smrtelných hříchů). Tímto je podmíněna platnost tohoto vzbuzení dokonalé lítosti. Z lásky k Tobě, k Tvé nesmírné výkupné oběti si ošklivím každý, třeba i sebemenší hřích, kterému jsem podlehl svodům těla, světa, ďábla a vroucně prosím o Tvé Milosrdenství - odpuštění. Amen.

Po tomto vyznání a vzbuzení dokonalé lítosti se mohu pomodlit na znamení touhy ke změně – pokání. Např. desátek sv. růžence – "který byl pro nás ukřižován“… nebo jen Otče náš a Zdrávas Maria.
(převzato z Koclířovského zpravodaje Fatimy)

 

Přímluva na Velký pátek

Za lidi stižené pandemií
Modleme se k Bohu,
který léčí i nejhlubší lidské nemoci,
za lidi stižené nynější pandemií.
Kéž uzdraví nemocné,
milosrdně k sobě přijme zemřelé.
Kéž odmění a povzbudí obětavé,
utěší smutné i bezradné
a vede lidskou vynalézavost tak, aby uměla
řešit to, co nás tíží.
Chvíle tiché modlitby.
Potom kněz říká:
Všemohoucí, věčný Bože,
tys lidem podle svědectví Písma navracel zdraví.
Vyslyš naše prosby,
očisti nás jako kdysi Námana
a svou milostí proměň tuto krizi
v čas příhodný pro obrácení.
Skrze Krista, našeho Pána.
O. Amen.


Obřad požehnání pokrmů doma na Boží hod velikonoční

Žehnání pokrmů

Žehnání pokrmů o Velikonocích souvisí se starou postní praxí, která zapovídala požívání nejen masa, ale i vajec a sýra. Zvláštní symboliku má velikonoční vejce – symbol života. Žehnací modlitbu pronáší zpravidla otec rodiny, úryvek z Písma může číst někdo jiný. Žehnací modlitbu neprovází ani znamení kříže, ani kropení svěcenou vodou.

Úryvek z Písma pro žehnání pokrmů na výběr: Gn 1,27–31a; Gn 9,1–3, Lk 11,9–13
Žehnací modlitba pro požehnání pokrmů:
Požehnaný jsi, Hospodine, náš Bože,
ty všechno naplňuješ svým požehnáním;
shlédni na nás, když dnes o slavnosti zmrtvýchvstání tvého Syna
děkujeme za tvé dary,
které mají sloužit k uchování našeho pozemského života,
a uč nás přijímat je z tvých rukou tak,
aby všechno směrovalo k tvé oslavě.
Skrze Krista, našeho Pána.
Amen.


Pořad bohoslužeb farnosti KONICE, JESENEC, SKŘÍPOV - r. 2020

od 5. 4. do 12. 4. 2020


NEDĚLE 5. 4.      KVĚTNÁ NEDĚLE

Za farníky - zvláště za Amálii Rosovu manžela a dva syny

V přímuvách pamatováno - Za Annu Vychodilovu, manžela, syna a živou a + rodinu


PONDĚLÍ 6. 4.      PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE

Na jistý úmysl


ÚTERÝ 7.4. ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE

Za + manžela , syna a celou živou a + rodinu


STŘEDA 8. 4.      STŘEDA SVATÉHO TÝDNE

Za Aloise Ševčíka, rodiče Ševčíkovy a duše v očistci


ČTVRTEK 9. 4.      ZELENÝ ČTVRTEK

Mše sv. na památku večeře Páně

Za rodiče Růžičkovy a za ochranu P. Marie pro celou rodinu Čeplovu


PÁTEK 10. 4.      VELKÝ PÁTEK

Den přísného postu

Obřady na památku umučení našeho Pána Jažíše Krista


SOBOTA 11. 4.      BÍLÁ SOBOTA

14:00 - 17:00   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě

Za farníky

Velikonoční vigilie


NEDĚLE 12. 4.      ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ

10:00 - 11:00   Otevřený kostel v Konici k soukromé modlitbě

Za + Josefa Weisgärbera, manželku, dceru a celou živou a + rodinu


Bohoslužby v čase karantény se nekonají za účasti veřejnosti.

Na shora uvedené mešní úmysly budou slouženy mše sv. soukromně.

 

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800