Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

14. 3. 2021 - 21. 3. 2021


Liturgie postní doby nás vede k vnitřní duchovní obnově a vybízí nás k větší soustředěnosti, sebeovládání, kajícnosti a smírnému odčiňování hříchů.


NEDĚLE 14. 3.      4. neděle postní

07:45   Za + manžela, vnučku a živou a + rodinu

Jesenec 9:15   Za farníky

10:45   Za Josefa Spurného a dceru Ludmilu


PONDĚLÍ 15. 3.      Pondělí po 4. neděli postní

Adorační den Konice a den modliteb za bohoslovce (6:00 - 19:30)

19:00   Za Evu Koutnou, manžela Jaroslava a všechny + z rodiny


ÚTERÝ 16. 3.   Úterý po 4. neděli postní

07:50   Za uzdravení v rodině


STŘEDA 17. 3.      Středa po 4. neděli postní

18:00      Za oběti pandemie Covid - 19, za ty, kdo pečují o postižené, s prosbou o ukončení pandemie.


ČTVRTEK 18. 3.      Čtvrtek po 4. neděli postní

06:45   Za živé a + klienty a pracovníky charity

Jesenec Ze slavnosti Sv. Josefa

17:00   Za + manžela, dvoje rodiče, bratry a celou živou a + rodinu


PÁTEK 19. 3.   Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie

Doporučený svátek - věřícím se doporučuje tohoto dne účastnit se mše svaté

07:50   Za + Antonína Burgeta a jeho sourozence

18:00   Za + Rostislava a Marii Koutných, živou a + rodinu a duše v očistci


SOBOTA 20. 3.      Sobota po 4. neděli postní

Skřípov 17:00


NEDĚLE 21. 3.      5. neděle postní

07:45   Za farníky

Jesenec 9:15      Za rodiče Šoupalovy, Mikulkovy a celou živou a + rodin,

10:45   Za Josefa a Ludmilu Snášelovy, zetě a živou rodinu


  • Pobožnost křížové cesty: v Konici každý pátek v 18:00 hodin, nebo půl hodiny před mší sv. a v neděli v 14:00 hodin, pokud nebude oznámeno jinak. V Jesenci: před každou bohoslužbou
  • V Kostelech jsou pokladničky Postní almužny. Je možné si je vyzvednout či požádat toho, kdo jde do kostela, aby mně ji přinesl.
  • V kostele i na webových stránkách farností najdete formulář: doklad k cestě do jiného okresu.
  • Slovo o arcibiskupa k opatřením v pandemii. List je na kostelních vývěskách a na webech farnosti.
  • Připomínám pro děti i dospělé videokázání od otce Romana Vlka z Laškova. Např. ve farním zpravodaji jsou uvedené adresy, skrze které se dostanete do vlčího doupěte.
  • V konickém kostele bude celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní v pondělí 15. března. Zkusme obsadit službami alespoň čas od 6. hodiny ranní do 19. hodiny. Mše svatá by mohla být v 19:00 hodin v hlavní lodi kostela a v závěru mše sv.
    by taky končila adorace v kapli P. Marie Bolestné. A doraci bychom pak zakončili společně u hlavního oltáře modlitbou a svátostným požehnáním. Pište se, prosím, již nyní. Vždy dva na hodinu. Formulář je, jako obvykle, na stolku pro noviny.

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800