Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Vysvětlivky

Administrátor excurendo (dojíždějící duchovní správce, latinsky doslovně „vyjíždějící administrátor, správce“) je označení pro kněze pověřeného správou i jiné než své domovské farnosti (jedné nebo často i více). V zemích, kde je nedostatek kněží (což je i případ České republiky), je tento jev, kdy má jeden kněz na starosti více farností, naprosto běžný.

Oratoř je v kostele oddělené, vyvýšené místo určené k modlitbě. Většinou má i samostatný vchod. V konickém kostele je oratoř propojena spojovací chodbou se zámkem. Byla vybudována při přestavbě kostela premonstráty. Situace je znázorněna na obrázku:

casti kostela 2

Presbytář - jak název napovídá - je prostor vyhrazený kněžím. V presbytáři je hlavní oltář kostela. Hranice mezi presbytářem a lodí kostela (prostorem vyhrazeným pro věřící) bývá často vyznačena tzv. triumfálním obloukem. Tak tomu je i v konickém kostele.

Vymezení presbytáře při pohledu na kostel s vnějšku ukazuje obrázek:

casti kostela 1

Pokud se v případě kostela používá pojem orientovaná stavba, znamená to, že kostel směřuje presbytářem (kněžištěm) - a tím i hlavním oltářem - k východu. Orientovanost kostelů není striktní záležitost. Existují i neorientované stavby. Většinou byly důvodem terénní poměry, tvar parcely apod. Dále, zejména v období baroka, architekti dávali často přednost pohledovému hledisku s ohledem na průčelí kostela před orientovaností stavby.

Orientované stavby mohou vykazovat jistou odchylku od východního směru - není výjimkou ani 30°.

Orientace konického kostela:

orientace kostela konice

 

Křižmo je směs olivového oleje a balzámové pryskyřice. Při ranní mši svaté na Zelený čtvrtek jej žehná biskup. Používá se při křtu, při biřmování, při kněžském a biskupském svěcení a také při svěcení oltářů a zvonů. Olej je symbolem radosti, síly a zdraví. Lidé pomazaní křižmem mají šířit „Kristovu vůni“ (2 Kor 2,15).

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800