Copyright 2022 - Římskokatolická farnost Konice

Seznam článků

Biřmování

Biřmování je svátost, která dovršuje křest a ve které jsme zahrnováni dary Ducha svatého. Ten, kdo se svobodně rozhodne žít životem Božího dítěte a kdo požádá o Ducha svatého skrze vkládání rukou a pomazání křižmem, dostane sílu stát se slovem i skutkem svědkem Boží lásky. Stává se tak plnohodnotným a zodpovědným členem katolické církve.

Už ve Starém zákoně Boží lid čekal na to, až bude vylit Duch Páně na očekávaného Mesiáše. Ježíš žil svůj pozemský čas v mimořádném Duchu lásky a dokonalé jednoty s nebeským Otcem. Tento Ježíšův Duch byl „Duchem svatým“, kterého Izrael toužebně očekával. Byl to tentýž Duch, kterého Ježíš přislíbil svým učedníkům, týž Duch, který sestoupil padesát dní po Velikonocích o svátku Letnic na apoštoly. A je to týž svatý Ježíšův Duch, který sestupuje na každého, kdo přijme svátost biřmování.

Při biřmování je duši pokřtěného křesťana vtištěna nesmazatelná pečeť, kterou lze přijmout jen jedenkrát a která působí vzrůst křestní milosti. Biřmování může a má přijmout každý katolický křesťan, který přijal svátost křtu a je ve stavu milosti - tedy bez smrtelného hříchu. Svátost biřmování uděluje za normálních okolností biskup. Je-li to třeba, může k tomu bistup pověřit nějakého kněze. V ohrožení smrtí může biřmovat každý kněz.

birmovani

Kontakty

Římskokatolická farnost Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. ThLic. František Urban, Th.D.

tel.: 605 493 581, 731 625 750

fakonice@ado.cz

bank. spojení: 1500396309/0800