Copyright 2020 - Římskokatolická farnost Konice

Seznam článků

Svátost oltářní

Jedno dítě se zvědavě tázalo rodičů, co lidé dělají, když každou neděli chodí do kostela. Dostalo odpověď: Dělají to, co Ježíš při poslední večeři přikázal.

Slavení eucharistie je jádrem křesťanského společenství. Právě v ní se církev stává církví.

Svátost oltářní je tělo a krev Pána Ježíše pod způsobami chleba a vína. Pán Ježíš ustanovil svátost oltářní takto: Při poslední večeři vzal chléb, požehnal jej, lámal a podával apoštolům se slovy: „Vezměte a jezte, toto jest tělo mé, které se za vás vydává.“ Podobně vzal kalich s vínem, požehnal jej a podával apoštolům se slovy: „Vezměte a pijte, toto jest krev má, která se za vás vylévá. To čiňte na mou památku!“

Ten kdo chce přijmout svaté přijímání, musí být katolík. Pokud by si byl vědom závažného hříchu, musí se předtím vyzpovídat. Než přistoupí k oltáři, měl by se usmířit s bližními. Každé svaté přijímání nás hlouběji spojuje s Ježíšem Kristem, činí nás živými články Kristova těla, obnovuje v nás milosti, které jsme přijali ve křtu a v biřmování a posiluje nás v boji proti hříchu.

eucharistie

Kontakty

Římskokatolická farnost
Konice,
Smetanova 101, Konice

farář: P. Milan Ryšánek

tel.: 582 396 370, 731 402 096

fakonice@ado.cz